FAQ

Här finns svar på de vanligaste frågorna om Söderbo sorterade A – Ö. Styrelsen ansvarar för att innehållet hålls uppdaterat.

Fråga Svar

Andelslägenheter (Antal)
Se Bostadsföreningen Söderbo u.p.a.

Andelstal
Vänd er till vår ekonomiska förvaltare Nabo.

Andrahandsuthyrning
Föreningen följer sedvanlig praxis vad gäller tillstånd för andrahandsuthyrning. Vid andrahandsuthyrning tas en extra avgift ut av medlemmen om 20% på avgiften. Föreningen accepterar föräldrar som ägare till lägenhet bebodd av barn, och vise versa. Ingen extra avgift för andrahandsuthyrning tas ut i sådana fall. Föreningen ser dock helst att barnet i det ovanstående fallet äger en del av andelen, t ex 10%, för att på det sättet kunna bli medlem i föreningen.

Arbetshelg
Arbetshelg har vi vår och höst (totalt 4 dagar per år).

Arbetsplikt
Arbetsplikt 16 timmar, motsvarande 2 dagar per år och andel; genom att delta i arbetshelg eller motsvarande arbete.

Avgift
Vänd er till Nabo.

Avgiftshöjning
Senaste avgiftshöjningen skedde i april 2017 i samband med fönstermålning och installation av fönsterventiler. Avgiftsnivån kan varje år komma att prövas på föreningsstämman.

Balkonger
De flesta lägenheter som vetter mot gårdarna har balkonger som byggts i tre omgångar, senast 2009. Ansökan om att få bygga balkong prövas dels av styrelsen, dels krävs det bygglov. I samband med styrelsens prövning tillfrågas kringliggande grannlägenheter. Endast ”Söderbos standardbalkong” får byggas.

Barn/föräldrar
Se andrahandsuthyrning.

Bastu
Bastu och flera duschar finns i källaren och kan användas utan avgift av medlemmarna eller deras gäster, se också städning.

Bokslut
Bokslut finns publicerat på www.soderbo.nu.

Bostadsförening
Vi har främst tre avvikelser i stadgarna jämfört med en vanlig bostadsrättsförening:
– inre och yttre fond saknas
– styrelsen kan kräva att ny medlem skall förbinda sig att stadigvarande bosätta sig i huset och mantalsskriva sig där för att bli godkänd som medlem
– hembud: (se Hembud)
– arbetsplikt (se Arbetsplikt)

Bostadsföreningen Söderbo u.p.a i korthet
– Skruven 3
– bostadsförening (ej bostadsrättsförening)
– 47 andelslägenheter
– 1 gemensamhetslokal
– tvättstuga
– hobbyrum
– fotorum
– bildades 1917
– ekonomisk förvaltare är Nabo
– teknisk förvaltare saknas

Bredband 
Föreningen har installerat fiber via Ownit, annars finns även bredband via ComHem (kabelTV).

Byggnadsår
1917 – 1919

Duschar
Flera duschar finns i källaren och även en bastu, som kan användas utan avgift av medlemmarna eller deras gäster, se också städning.

Ekonomisk förvaltare
Nabo, se också under Nabo.

El
Se hushållsel och elstigare.

Eldstäder
Se kakelugnar etc.

Elstigare
Helt ny elinstallation gjordes 2003, vilket gav lägenheterna nybyggnadsstandard vad gäller el med gemensamt el-abonnemang, d.v.s. hushållsel ingår i avgiften. Föreningen svarar för installation och reparation av stamledningar för el, ”fram till” huvudströmbrytaren i varje lägenhet.

Fakturadress

BF Söderbo upa
NABO 10250, FE 258
105 69 Stockholm

Fasad
Fasaden renoverades runt 1995

Fastighetsbeteckning
Skruven 3

Fläktar
Se kakelugnar etc.

Fönster
Fönster mot gårdarna och gatan målas om 2016.
Fönster mot gårdarna (syd, öst, väst) målades om 2005.
Fönster mot gatan (norr) målades om runt 1995.

Förköpsrätt
Se hembud.

Förmögenhetsvärde
Vänd er till Nabo.

Förråd
Förråd finns i källare och/eller på vind.

Förvaltning
Se teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning.

Föräldrar/barn
Se andrahandsuthyrning.

Garageplats
Rätt till garageplats följer ej med andelsrätten.

Gas
Ingår ej i avgiften.

Gemensamhetslokal
Ingår i avgiften med möjlighet till fester och övernattning enstaka nätter utan avgift. Lokalens hall kan även användas som barnvagnsrum för boende i uppgång A.

Grovsoprum
Det finns ett litet grovsoprum. Rummet töms vid behov av frivilliga föreningsmedlemmar. Det är inte minst därför viktigt att respektera reglerna för vad som får slängas. I samband med arbetshelg finns också möjlighet att slänga grovsopor i container.

Gårdar
Två gårdar finns med fina planteringar, lekstuga, sandlåda, trädgårdsgrupper, grillar mm. Gårdarna kan fritt användas av medlemmarna. Trädgårdsskötseln görs av frivilliga krafter bland medlemmarna.

Gäster
Medlemmars gäster får gärna övernatta i gemensamhetslokalen och använda bastu eller duschar i källaren.

Hembud
Föreningen har förköpsrätt, d.v.s. rätt att köpa en såld lägenhet till försäljningspriset. Enligt vår praxis utnyttjar vi endast denna rätt för att gynna föreningen som helhet, ej en enskild medlem. Det betyder att vi inte använder hembud för att gynna en medlem i huset och därigenom påverka en eventuell budgivning.

Hobby-/målarrum
Hobby-/målarrummet får användas av medlemmarna utan avgift.

Hushållsel
Hushållsel ingår i avgiften.

Inre reparationsfond
Se reparationsfond.

Juridisk person
Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem.

Kabel TV
ComHem, analoga grundutbudet ingår i avgiften till föreningen.

Kakelugnar, eldstäder och fläktar
Generellt gäller eldningsförbud i samtliga eldstäder om föreningen ej fått giltigt intyg från skorstensfejarmästare, samma sak gäller användning av fläkt i kök eller badrum. Endast skorstenspipor som tätats de senaste 20 – 25 åren kan bli godkända, alla andra är otäta.

Kapitaltillskott
Vänd er till Nabo.

Krav på nuvarande medlem från föreningen
Vänd er till Nabo.

Lampor
Lampor i trapphus, källare och vind byts av medlemmarna själva vid behov, glödlamporna köps dock in av föreningen.

Lokaler
Kommersiella lokaler saknas, se också gemensamhetslokal.

Lägenhetsregistret
Vänd er till Nabo för utdrag.

Lägenhetsyta
Se yta.

Medlem
Allt som gäller enskilda medlemmar, vänd er till Nabo.

Medlemsansökan
Medlemsansökan och överlåtelsekontrakt skickas till:
BF Söderbo
Heleneborgsg. 25A nb
117 31 Stockholm

Ansökan om medlemskap prövas vanligtvis på styrelsens sammanträden (c:a en gång per månad).

Mobiltelefonmast
Föreningen hyr ut vindsyta till operatören 3 som har en basstation på vinden med en mobiltelefonmast på taket.

Månadsavgift
Vänd er till Nabo.

Oäkta/äkta förening
Föreningen är äkta.

Pantsättning
V.g. vänd er till Nabo för pantsättning (eller uppgift om pantsättning) av enskild lägenhet.

Pantsättningsavgift
Ja – vi debiterar maximal pantsättningsavgift enligt stadgarna.

Parkeringsplats
Rätt till parkeringsplats följer ej med andelsrätten.

Reparationer
Under de senaste åren har taket lagts om, trapphusen renoverats och fönster målats.

Reparationsfond
Inre och yttre reparationsfond saknas (ej en bostadsrättsförening).

Nabo
Vår ekonomiska förvaltare är Nabo Sickla AB

Kontakt för medlemmar: 010-288 00 27

Alla medlemmar kan också logga in på Nabo.se med BankID och ställa frågor.

Skulder till föreningen som medlem har
Vänd er till Nabo.

Stadgar
Stadgar finns publicerade på www.soderbo.nu, se också Bostadsförening.

Stammar
Alla toalettstammar är bytta successivt från 1980 – 1990. Inga genomgripande stambyten är planerade, utan byte sker i första hand i samband med köks- och/eller badrumsrenovering i varje enskild lägenhet. Medlem är skyldig att kontakta styrelsen inför renoveringar och ombyggnader av kök och/eller badrum.

Städning
Våra fina gemensamma utrymmen städas av de som använder dem, plus storstädning på arbetshelger. Endast trapphusen städas av städfirma.

Säkerhetsdörr
Ritning och en prototyp på förstärkning av lägenhetsdörr finns. Medlem har rätt att bygga om lägenhetens dörr i enlighet med detta på egen bekostnad. Medlem har inte rätt att själv byta ut lägenhetens dörr till en vanlig säkerhetsdörr.

Tak
Övre takfallet reparerades och målades 2005. Nedre delarna med vindskupor reparerades och målades runt 1995. Takomläggning skedde 2010-2011.

Teknisk förvaltning
Teknisk förvaltare saknas (se också arbetsplikt, städning och lampor).
– småreparationer beställs vid behov.
– allmän översyn görs av frivilliga krafter samt på arbetshelger.
– lampbyten/enklare underhåll görs av medlemmarna vid behov.

Trapphus
Målades om 2014.

Trappstädning
Trapphusen städas av en städfirma.

Tvättstuga
Tvättstuga byggdes 1982, nytt golv och uppgradering av maskinpark gjordes runt 2000. Tvättstugan kan användas av medlemmarna utan avgift.

Ventilation
Arbete pågår för att förbättra fastighetens ventilation.

Värme/varmvatten
Ingår i avgiften.

Yta
För uppgift om enskild lägenhet v.g. vänd er till Nabo. Uppgift om lägenhetsyta i lägenhetsregistret härrör från gammal lägenhetsförteckning (äldre än 50 år).

Yttre reparationsfond
Se Reparationsfond.

Årsberättelse
Finns publicerat på www.soderbo.nu

Ägare
Vänd er till Nabo.

Äkta/oäkta förening
Föreningen är äkta.

Överlåtelseavgift
Ja: vi debiterar säljaren maximal överlåtelseavgift enligt stadgarna.