Föreningsstämman

I BF Söderbo äger föreningsstämman rum senast i maj varje år. Att delta är en viktig del i att bo i en bostadsförening. Det är också ett bra tillfälle att lära känna sina grannar och få information om vad som pågår i föreningen.

Föreningsstämman är BF Söderbos högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Stämman fattar beslut om ekonomin och utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen. Även valberedning och revisorer väljs. Till stämman kan alla medlemmar lämna förslag.