Ordningsregler

Välkommen till BF Söderbo! Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för att hålla våra fastigheter i gott skick och skapa en trevlig gemenskap. Ordningsreglerna gäller inte bara medlemmar i föreningen, utan också våra gäster, hantverkare och andrahandshyresgäster. Ordningsreglerna kompletterar BF Söderbos stadgar.

I A- och B-huset finns anslagstavlor och kontaktuppgifter till bl.a. styrelse, fastighetsskötare och jour. På Nabo.se finns viktiga dokument samlade. Här kan alla medlemmar logga in med hjälp av BankID. Det är viktigt att rätt email och telefonnummer är registrerade så att styrelsen kan nå medlemmar. Styrelsen mailar även ut information.

Om du har frågor eller förslag är du alltid varmt välkommen att höra av dig till styrelsen!

1. Ett gemensamt ansvar för föreningen!

Tänk på att vara rädd om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset, ta i första hand kontakt med styrelsen eller vår fastighetsskötare. Kostnader för vatten, el och uppvärmning betalas av alla medlemmar gemensamt. För att hålla nere kostnader och värna om miljön uppmanar vi alla att inte slösa på varmvatten och el.

2. Störningar

Vi bor i ett flerfamiljshus. Att grannarna märks när de spelar musik, spolar i kranar, flyttar möbler, lagar mat och så vidare måste accepteras så länge det inte går till överdrift. Tänk på att man kan störa även under dagtid och att det inte bara är ljud som kan räknas som störning. Efter 22.00 på vardagar och 23.00 på helgerna ska ljudnivån vara mycket låg.

Sunt förnuft brukar oftast fungera bäst men generellt gäller att normalt ”oväsen” anses acceptabelt på vardagar mellan 7.00-22.00 och helger mellan 9.00-23.00. Vid fester eller andra tillfällen som kan störa ska man alltid informera i god tid med lapp på anslagstavlor. Detta avsnitt gäller även gårdarna och föreningslokalen. Kom ihåg att visa hänsyn för allas trevnad!

3. Andrahandsuthyrning

Medlemmar måste ha styrelsens godkännande för uthyrning av lägenhet och en avgift tas generellt ut. Begäran om uthyrning ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheter samt kontaktuppgifter till hyresgästen. För mer detaljerad information se ”Regler för andrahandsuthyrning” på Nabo.se.

4. Arbetshelger

Två gånger om året anordnas arbetshelger, vanligtvis i april och oktober. Då utförs mindre reparationer, trädgårdsskötsel, grovstädning av gårdar, vind och källare samt mycket annat. Arbetshelgerna är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra medlemmar i huset – mingla, fika och ha det bra tillsammans.

Totala antalet arbetsdagar per lägenhet och år är två (2). Omräknat till timmar motsvarar det ca 16 timmar per lägenhet och år. Deltar man ej debiteras man 1000 kr per utebliven arbetsdag. Dispens kan ges om särskilda skäl föreligger.

5. Avfallshantering

Hushållssopor slängas i sopnedkasten i A- respektive B-porten.

I källaren i trapphus A finns ett grovsoprum. Grovsoporna utgör en stor kostnad för föreningen och i slutändan de boende. Tänk på vad du ställer här och passa på att slänga skrymmande saker under arbetshelger då vi hyr in en container. Följande hör inte hemma i grovsoprummet:

  • Glas-, plast-, pappers- och metallförpackningar – lämnas på återvinningsstationen på Heleneborgsgatan eller Borgargatan.
  • Färgburkar och byggavfall – medlemmen ansvarar själv för att ta detta till en miljöstation eller beställa bortfraktning.
  • Mindre elavfall – lämnas vid hyllorna utanför grovsoprummet.

6. Balkonger

Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Inga hyllor får sättas upp som kan riskera att skada fasaden vid regn. Se ”Guide – upprustning av balkonger och terrasser” på Nabo.se för tips på hur du håller din balkong i gott skick.

Vädringsbalkongerna i B-huset är alla välkomna att använda!

7. Bastu, arbetsutrymme, snickis och byteshyllan

Bredvid tvättstugan finns föreningens bastu. Den är fri att nyttjas av alla medlemmar och tid bokas på listan som hänger i förrummet till bastun. Se särskilda regler för bokning och underhåll i bastun.

I källaren under B-trappuppgången finns ett utrymme där man kan måla och snickra. Rummet är tillgängligt för alla medlemmar. Alla ska följa reglerna som finns uppsatta i lokalen. I anslutning till detta utrymme finns även en snickarbod med diverse verktyg och maskiner. För tillgång till snickarboden krävs en särskild nyckel som kan lånas av styrelsen.

Utanför grovsoprummet finns hyllor där man kan lämna böcker eller saker som är i gott skick och som någon annan kan ha glädje av.

8. Cyklar och barnvagnar

Cyklar ska ställas på stora gården eller förvaras i källaren mellan A- och B-huset. Det är ont om plats så tänk på att ställa cyklarna så att de inte hindrar framkomligheten och ha endast cyklar du använder i våra gemensamma utrymmen. Högst en cykel per person får stå på gården.

Barnvagnar ska stå i barnvagnsrummet i trapphus B och C och i hallen utanför toaletten i den gemensamma föreningslokalen i A-huset.

9. Föreningslokalen

På nedre botten i uppgång A har vi en gemensam föreningslokal. Den står till förfogande för samtliga medlemmar utan extra kostnad och kan användas till övernattning eller andra aktiviteter. Bokning sker i papperskalender i lokalen. Här finns även stolar och bord för kortare utlåning.

Observera att vid större renoveringsarbeten kan hantverkare emellanåt använda lokalen som pausrum. Din bokning kan då påverkas. Under arbetshelgerna kan du inte boka lokalen då den används som lunch- och fikarum, möteslokal och annat.

För mer detaljerad information, se regler i föreningslokalen.

10. Gårdarna

Vi är alla tillsammans ansvariga för att hålla gårdarna i fint skick så att de kan användas. Bord och stolar på gårdarna är inte bokningsbara så vi får alla samsas om utrymmet och grillarna. Föräldrar ansvarar för att leksaker samlas ihop vid dagens slut samt för lekstugan och sandlådans skick.

På den stora gården finns ett växthus. Alla i föreningen har rätt att nyttja växthuset men det är viktigt att märka upp sina växter. Utanför växthuset finns en kompost för växtdelar och liknande. Vi sköter gemensamt om trädgårdarna. Håll utkik efter vattnings- och gräsklippningsschemat för sommarsäsongen.

11. Husdjur

Husdjur ska hållas på ett sådant sätt så att de inte stör medlemmarna i föreningen. Rastning av djur får inte ske på gårdarna och hundar ska hållas kopplade. Detta gäller för medlemmar såväl som gäster.

12. Källare och vind

På vind och i källare får personliga tillhörigheter förvaras. Gångarna ska alltid hållas fria eftersom saker som står i vägen kan utgöra fara vid brand. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom, liksom brandfarligt gods.

13. Lägenhetsunderhåll

Medlemmar ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och vad som ska underhållas framgår av BF Söderbos stadgar. Det är särskilt viktigt att ha uppsikt över lägenhetens våtutrymmen och omedelbart kontakta vår fastighetsförvaltare om du misstänker vattenläcka. Enligt stadgarna behöver medlemmar ge tillträde till lägenheten då föreningen behöver utöva tillsyn eller utföra underhållsarbeten.

14. Ombyggnad och renovering

Det är mycket viktigt att renoveringar och ombyggnation utförs fackmannamässigt, att det sker i enlighet med de regler och byggnormer som gäller samt överensstämmer med föreningens stadgar. Omfattande förändringar kan kräva styrelsens godkännande. Byggnadsarbeten ska även utföras så att det stör föreningens medlemmar så lite som möjligt. Innan ombyggnad och renovering, se dokumentet ”Regler vid renovering och ombyggnation” som finns på Nabo.se.

15. Trygghet och säkerhet

Kontrollera att dörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Lämna inte vinds- eller källarförråd olåsta. Vid misstanke om brott – kontakta polisen! Vi uppmanar att alla brott som sker polisanmäls och att styrelsen informeras. Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Var försiktig med eld! Om brandvarnare i trapphuset inte fungerar bör felanmälan omgående göras till vår fastighetsförvaltare. Medlemmar ansvarar för att ha fungerande brandvarnare i sina lägenheter.

16. Tvättstugan

Föreningens har en tvättstuga i källaren mellan uppgång A och B. Se bokningsschema och regler i tvättstugan.

17. Ventilation och kakelugnar

Huset har självdragsventilation. Det är medlemmens skyldighet att hålla ventiler och spjäll fria från damm och fett. Tilluftsventilerna på fönstren ska alltid vara öppna, vid riktigt kalla utetemperaturer kan inflödet minskas till hälften.

Generellt gäller eldningsförbud i samtliga eldstäder om föreningen ej fått giltigt intyg från skorstensfejarmästare, samma sak gäller användning av fläkt i kök eller badrum. Endast skorstenspipor som tätats de senaste 20-25 åren kan bli godkända, alla andra är otäta. Rökkanalerna ska sotas varje tredje år, vilket bekostas av den enskilde medlemmen.